به بازار بورس سال 1401چه نمره ای میدی ؟ ( از 0 تا 20 )