نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 12

گزارش اندازه بازارپسته آلمان

۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
گزارش اندازه بازارپسته آلمان این گزارش توسط تیمی 2 نفره از دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی تهیه شده است تعداد صفحات

گزارش اندازه بازارپسته ایتالیا

۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
گزارش اندازه بازارپسته ایتالیا این گزارش توسط تیمی ازمتخصصان  بازرگانی و بازاریابی تهیه شده است تعداد صفحات این گزارش 235