دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)
(تدریس اندازه بازار .سهم بازار .بودجه بازاریابی .برنامه بازاریابی.برنامه فروش)
مدرس : دکتر خدایار عبداللهی

ادامه مطلب

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)
(تدریس اندازه بازار .سهم بازار .بودجه بازاریابی .برنامه بازاریابی.برنامه فروش)
مدرس : خدایار عبداللهی

ادامه مطلب

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)
(تدریس اندازه بازار .سهم بازار .بودجه بازاریابی .برنامه بازاریابی.برنامه فروش)
مدرس : خدایار عبداللهی

ادامه مطلب

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)
(تدریس اندازه بازار .سهم بازار .بودجه بازاریابی .برنامه بازاریابی.برنامه فروش)
مدرس : خدایار عبداللهی

ادامه مطلب

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)

دوره آموزش برنامه بازاریابی (MARKETING PLAN) و برنامه فروش(SALES PLAN)
(تدریس اندازه بازار .سهم بازار .بودجه بازاریابی .برنامه بازاریابی.برنامه فروش)
مدرس : خدایار عبداللهی

ادامه مطلب