مقالات آموزشی

بررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران (شرکت های بورسی )

 مقاله بررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران

نویسنده :

خدایار عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از سازمانها متوجه اهمیت ویزه علم بازاریابی برای کسب موفقیت در دنیای پرچالش رقابتی شده اند. بیشتر تحقیقات بازاریابی در سازمانهای بزرگ صورت گرفته است و کمتر پزوهش بازاریابی در ایران در م ورد شرکت های کوچک و متوسط با توجه به نقش مهم آنها در اقتصاد جهان و ایران صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کار شرکتهای فعال مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران می باشد. پرسشنامه ای متکی بر این عوامل تهیه گردید که روایی آن با توجه به نظر اساتید و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ نشان از اعتبار پرسشنامه بود و با توجه به حجم نمونه مورد نیاز 206 پرسشنامه توزیع گردید. نتایج حاصل از این تحقیق که از نرم افزارهای spss و pls استخراج شده است نشان می دهد که قابلیت برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد مالی و همچنین عملکرد کلی کسب و کار تأثیر دارد و همچنین قابلیت برنامه ریزی بازاریابی بر قابلیت رویکرد بودجه بندی منطقی در برنامه بازاریابی مؤثر است و همچنین رویکرد قابلیت برنامه ریزی بازاریابی اثر منفی بر ابتکار عمل پس از برنامه بازاریابی دارد. در کل داشتن برنامه بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد مالی یعنی سودآوری و افزایش سهم بازار شرکتهای مستقر در شهرک های صنعتی دارد.

کلیدواژه ها:

قابلیت برنامه ریزی بازاریابی ، رویکرد بودجه بندی منطقی ، ابتکار عمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *