تحقیقات بازار بورس

تاثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده: محسنی، عبدالرضا ؛ عثمانی، محمدقسیم ؛ کرباسی یزدی، حسین ؛

چکیده:

در پژوهش حاضر از برآوردهای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت های عضو نمونه آماری برای تعیین تاثیر تفکیک سود در توانایی پیش بینی ارزش حقوق صاحبان سهام استفاده شده است در این پژوهش سه سطح از تفکیک سود؛ سود کل، جریان نقدی و مجموع اقلام تعهدی، و جریان نقدی و چهار جزء اصلی اقلام تعهدی در نظر گرفته شده است برای آزمون فرضیه های پژوهش از مقایسه میانگین های )میانه های( قدر مطلق خطای پیش بینی و مجذور خطای پیش بینی استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش تعداد 001 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با در نظر گرفتن ویژگی هایی برگزیده شده اند داده های استفاده شده در این پژوهش پس از انجام محاسبات و آماده سازی در صفحه گسترده نرم افزار اکسل، به کمک نرم افزار SPSS نسخه 11 مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند بر اساس برآوردهای به عمل آمده، کاهش هایی در خطاهای پیش بینی به هننام تفکیک سود به جریان نقدی و مجموع اقلام تعهدی مشاهده شد این کاهش ها هننامی که سود به جریان نقدی و چهار جزء اصلی اقلام تعهدی تفکیک می شود به کمترین مقدار میرسد.

کلیدواژه ها:

اقلام تعهدی ، پیش بینی قیمت سهام ، الگوهای ارزیابی ، جریان نقدی ، تفکیک سود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *