دوره های آموزشی

آميخته بازاريابي خدمات و تاثير آن بر رفتار سهامداران

در اين پژوهش با اتکاء به مباني نظري آميخته بازاريابي و ماليه رفتاري به بررسي تاثير به کارگيري آميخته بازاريابي بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و بر اساس يک دوره ي 5 ساله از ابتداي سال 1389 تا انتهاي سال مالي 1393 فرضيات تاثير پذيري آميخته بازاريابي و عوامل زير مجموعه آن بر رفتار سهامداران در بين کليه شرکت هاي خدماتي، که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيرش قرار گرفته است، آزمون شده است. تحقيق حاضر از ديدگاه هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از ديدگاه ماهيت و روش از نوع تحقيقات همبستگي محسوب مي شود. در اين پژوهش يک متغير(آميخته بازاريابي و عوامل مربوط به آن) به عنوان متغير مستقل و متغير ديگر(رفتار سهامداران) به عنوان متغير وابسته، در نظرگرفته شده و با استفاده از معادلات ساختاري ارتباط بين آنها سنجيده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مقاله، رفتار سهامداران بازار بورس تهران رابطه معناداري با آميخته بازاريابي و عوامل آن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *