دوره های آموزشی

بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی ها و نسبت گردش موجودی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی ها و نسبت گردش موجودی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته است. جامعه این پژوهش عبارت بودند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1393 تا 1396 فعال بوده اند حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تکنیک غربالگری تعداد 118 شرکت و در کل تعداد 472 شرکت-سال در محدوده زمانی جمع آوری داده های پژوهش تعیین گردید. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، گزارش های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، نرم افزارهای ره آوردنوین، صحرا و دنا و گزارش های حسابرسی، صورت های مالی و درگاه اینترنتی جامعه حسابداران رسمی داده ها نیز با بهره مندی از آزمون چاو و هاسمن، آزمون مانایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95% بین تمرکز بر مشتری و بازده دارایی ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین تمرکز بر مشتری و نسبت گردش موجودی ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که در نهایت هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *