دوره های آموزشی

بررسی رابطه بین رشد فروش و بازده دارایی ها با پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی، اعضای هیات مدیره آن هستند. سهامداران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رشد فروش و بازده دارایی ها با پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته است. جامعه این پژوهش عبارت بودند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1393 تا 1396 فعال بوده اند. حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تکنیک غربالگری تعداد 118 شرکت و در کل تعداد 472 شرکت-سال در محدوده زمانی جمع آوری داده های پژوهش تعیین گردید. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، گزارش های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، نرم افزارهای ره آورد نوین، صحرا و دنا و گزارش های حسابرسی، صورت های مالی و درگاه اینترنتی جامعه حسابداران رسمی می باشد. داده ها نیز با بهره مندی از آزمون چاو و هاسمن، آزمون مانایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95% بین رشد فروش با پاداش هیات مدیره شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین بازده دارایی ها با پاداش هیات مدیره شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که در نهایت هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *