دوره های آموزشی

بررسی رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و رابطه آن با عملکرد مالی سازمان از جمله حوزه‌های تحقیقاتی است که با سابقه طولانی هنوز مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلیل این امر وجوه مختلف موضوع و نتایج متفاوت آن در دوره‌های زمانی و بافت‌های مختلف سازمانی است. در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان در یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1393 تا 1397 در مجموعه‌ای از شرکت‌های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. از نظریه پیکربندی در مدیریت استراتژیک برای توسعه مدل مفهومی استفاده شد. از این رو با تحلیل داده‌های بدست آمده، استراتژی بازاریابی در چهار پیکره‌ی تهاجمی، انبوه ، کمینه‌ساز و ارزشی و استراتژی کسب و کار در چهار پیکره‌ی نوآران، مدافعان هزینه، مدافعان تمایز و تحلیل‌گران پیکربندی شدند. فرضیه‌های پژوهش چگونگی رابطه بین ترکیب پیکره‌ها و عملکرد مالی سازمان است. نتایج آزمون نشان داد که میانگین عملکرد حالات همسو تفاوت معناداری با میانگین عملکرد حالات غیر همسو دارد. به صورت خرد‌تر، ترکیب استراتژی‌های تهاجمی و ارزش‌محور با استراتژی نوآورانه ومدافع تمایز عملکرد بالاتری را نشان داد. این نتایج نشان از همسویی استراتژی بازاریابی و کسب و کار خصوصاً با تمرکز بر نوآوری و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد مالی سازمان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *