دوره های آموزشی

تأثير عوامل راهبردي داخلي بر عملکرد مالي صنايع توليدي پذيرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اين پژوهش بررسي تأثير عوامل راهبردي داخلي بر عملکرد مالي است. در اين پژوهش ميداني، به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامة استاندارد مطالعه (گرسوي و سوانجير، 2007) استفاده شده است. جامعة آماري اين پژوهش، صنايع خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و اين جامعة آماري شامل 114 نفر از مديران ارشد اين شرکت ها بود که کل شرکت هاي جامعة آماري سرشماري شده اند. به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق از تکنيک مدل يابي معادلات ساختاري و نرم افزار LISREL استفاده گرديده است. نتايج شاخص هاي خوبي برازش مانندRMSEA، GFI و AGFI نشان دهندة برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتايج مي-باشد. بر اين اساس نتايج بدست آمده حاکي از آن است که تأثير فناوري اطلاعات، تحقيق و توسعه، بازاريابي، منابع انساني و حسابداري بر عملکرد مالي مثبت و معني دار است. درنهايت، نتيجه گيري و پيشنهادهايي براي تقويت روابط ميان متغيرهاي مدل ارائه گرديده است. هدف اين پژوهش بررسي تأثير عوامل راهبردي داخلي بر عملکرد مالي است. در اين پژوهش ميداني، به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامة استاندارد مطالعه (گرسوي و سوانجير، 2007) استفاده شده است. جامعة آماري اين پژوهش، صنايع خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و اين جامعة آماري شامل 114 نفر از مديران ارشد اين شرکت ها بود که کل شرکت هاي جامعة آماري سرشماري شده اند. به-منظور بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق از تکنيک مدل يابي معادلات ساختاري و نرم افزار LISREL استفاده گرديده است. نتايج شاخص هاي خوبي برازش مانندRMSEA، GFIوAGFIنشان دهندة برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتايج مي باشد. بر اين اساس نتايج بدست آمده حاکي از آن است که تأثير فناوري اطلاعات، تحقيق و توسعه، بازاريابي، منابع انساني و حسابداري بر عملکرد مالي مثبت و معني دار است. درنهايت، نتيجه گيري و پيشنهادهايي براي تقويت روابط ميان متغيرهاي مدل ارائه گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *