دوره های آموزشی

تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد  مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل هافمن در قلمرو زمانی 1390 تا 1394 پرداخته است. جهت آزﻣﻮن فرضیه‌ها از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه استفاده‌ شده است. روش آﻣﺎری این پژوهش، روش داده‌های ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ است. نتایج نشان داد بین نقد شوندگی سهام و تمام ابعاد بازاریابی رابطه­مند به‌جز ارزیابی روابط با سهامداران، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. یافته‌های دیگر پژوهش بیان کرد بین بازده سهام و تمام ابعاد بازاریابی رابطه­مند به ‌جز تعهد، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از سوی دیگر به بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه­مند بر روی هزینه سرمایه پرداخته شد که در مورد گرایش به روابط، ارزیابی روابط، تعهد و اعتماد با هزینه سرمایه شواهدی یافت نشد. اما ارتباط بین عمل متقابل و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معناداری بدست آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *