دوره های آموزشی

تبيين رابطه قابليت هاي بازاريابي و عملکرد مالي سازمان

يکي از مسائل عمده مديران کسب وکار، سرمايه گذاري بر توسعه قابليت هاي سازماني است که بر بهبود رقابت پذيري و عملکرد کسب وکار تاثير عمده اي دارند. قابليت هاي بازاريابي يکي از مهم ترين قابليت هايي شناخته شده اند که به بازار و مشتريان مرتبط هستند. مدل مفهومي اين تحقيق از طريق مطالعات کيفي مبتني بر تحليل محتوايي، توسعه داده شده است تا مدل جامعي را براي قابليت هاي بازاريابي در بازار سازمان به مشتري شکل دهد. اين مدل با بازنگري جديدترين مفاهيم در مرور ادبيات تکميل شده است. دستاورد اين مرحله، شناسايي 14 قابليت بازاريابي بود که اين ترکيب براي قابليت هاي بازاريابي، جديد است. در نهايت، مدل توسعه يافته جديد در 123 شرکت فعال در بازار بورس بررسي شد. داده ها بر اساس روش تحليل عاملي تاييدي بررسي شدند و نرم افزار PLS براي تحليل داده ها و آزمون مدل به کار رفت. نتايج نشان مي دهد رابطه مستقيم و معناداري ميان قابليت هاي بازاريابي و عملکرد مالي کسب وکار وجود دارد و رابطه ميان قابليت هاي بازاريابي و عملکرد کسب وکار تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *