دوره های آموزشی

راهبرد قابليت هاي بازاريابي، بازارمداري داخلي و عملکرد شرکت هاي دارويي بورس

دف اين پژوهش، بررسي تأثير واسطه اي قابليت هاي بازاريابي بر ارتباط بين بازارمداري داخلي و عملکرد شرکت هاي دارويي بورس است. اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش جمع آوري داده ها از نوع توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري شامل خبرگان شرکت هاي دارويي فعال در بورس کشور مي باشد. روش نمونه گيري، غيراحتمالي آسان است. در مجموع، 205 پرسشنامه از بين شرکت ها جمع آوري شد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل 80/8 استفاده شد. نتايج نشان داد که بازارمداري داخلي و قابليت هاي بازار بر عملکرد سازماني تأثير مي گذارند. تأثير بازارمداري داخلي بر عملکرد، بيشتر از تأثير قابليت هاي بازار است. همچنين، قابليت هاي بازار، در ارتباط بين بازارمداري داخلي و عملکرد سازماني، نقش واسطه اي را ايفا مي کنند؛ بنابراين، ابتدا بازارمداري داخلي منجر به قابليت هاي بازار مي شود و سپس، قابليت هاي بازار منجر به عملکرد سازماني مي شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *