تحقیقات بازار بورس

ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران

گونگی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات محیط اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین میزان کارایی بازارسرمایهدارد. اگر این واکنش صحیح و سریع باشد، بازار سرمایه کارایی قوی دارد، در غیر این صورت، با هرگونه تاخیر و یا اختلال در واکنش سرمایه گذاران، از قدرت کارایی بازار کاسته می شود. در این پژوهش بیش واکنشی سرمایه گذاران با استفاده از روش ارزیابی سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی در بازه زمانی05/1/1392 الی 01/03/1396 آزمون شده است. در این راستا سرعت تعدیل شاخص قیمت سهام ده صنعت منتخب بورس (کانی های فلزی، محصولات کاغذی، محصولات چرمی، فراورده های نفتی، منسوجات، محصولات دارویی، لاستیک، فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی) بر مبنای چهار رویکرد مدل تعدیل جزیی آمیهود و مندلسون (1987)، داموداران (1993)، نسبت های اتو کوواریانس و فرآیندهای ARMA تیوبالد و یالوپ (2001، 2002) محاسبه شد. بر اساس برآوردگر نسبت اتو-کوواریانس و رویکرد آمیهود و مندلسون (1987) کم واکنشی در هیچ از صنایع منتخب مشاهده شد. روش ARMAنیز نشان داد در تمامی صنایع بجز صنعت خودرو وجود پدیده کم واکنشی مشاهده شده و در صنعت خودرو بیش واکنشی سرمایه گذاران وجود دارد. بر اساس روش داموداران همه 10 صنعت منتخب سرمایه گذاران بیش واکنشی داشتند. که بر اساس مطالعات مختلف نتایج روش داموداران از قابلیت اعتماد پایینی برخودار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *