تحقیقات بازار بورس

ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مناسب به منظور ارزیابی پیشرفت کارایی بازار سرمایه در ایران می باشد. تخصیص بهینه منابع و سرمایه گذاری های خرد و کلان نقش اساسی در بازار سرمایه دارد. وظیفه اصلی بازار سرمایه به جریان انداختن سرمایه ها و تخصیص منابع به صورت موثر و بهینه می باشد. بررسی این موضوع که در بازار سهام چه عامل یا عواملی در تعیین قیمت یک سهم موثر است و آیا الگوی منظمی برای تعیین قیمت یک سهم وجود دارد بحث کارایی بازار را مطرح می نماید. بنابراین هدف این پژوهش بررسی کارایی بازار سرمایه در ایران می باشد. در این راستا از داده های روزانه شاخص کل و قیمت بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387 الی 1396 استفاده شده است. برای انجام آزمون از مدل های اقتصاد سنجی خانواده ی ARCH, و GARCH و همچنین فیلتر کالمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان دهنده عدم وجود کارایی به شکل ضعیف در بورس تهران می باشد و این عدم کارایی نسبت به اول دوره تغییر معنی داری نداشته است. به عبارت دیگر در بازار سهام تهران امکان پیش بینی بازدهی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *