تحقیقات بازار بورس

بررسي الگوي تغييرات فصلي در بورس اوراق بهادار تهران

مديريت مالي جديد با بررسي تئوري بازار کارا، وجود بي قاعدگيهاي تقويمي را از جمله اثر روز هاي معاملاتي هفته، اثر ماههاي خاص سال و نيز بي قاعدگيهاي غيرتقويمي؛ مانند اثر انتشار اوليه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکيد قرار داده است و از آنها به عنوان بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا ياد مي کند. شناسايي و آزمون وجود يا عدم وجود اينگونه بي قاعدگيها، مبحثي جديد در حوزه سرمايه گذاري در سالهاي اخير بوده است و مطالعات گوناگوني با استفاده از آزمونهاي مختلف؛ بويژه سري هاي زماني و مدل رگرسيون با متغير هاي مجازي در اين زمينه صورت گرفته است که به فور در بازار هاي توسعه يافته و نو ظهور مالي ديده مي شود. در اين تحقيق با بررسي دقيق هر يک از اثرات تقويمي و غير تقويمي و تعريف و تشريح کامل بي قاعدگيهاي تئوري بازار کارا به مطالعه نمونه اي از آنها با عنوان «اثر ماههاي خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق حاکي از وجود اثر بي قاعدگيهاي تقويمي در بورس اوراق بهادار تهران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *