تحقیقات بازار بورس

بررسي رفتار اهرم در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع اهرم هدف از چالش هاي مطالعات ساختار سرمايه است. برخي مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخي رفتاري تصادفي براي اهرم پيش بيني مي کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت براي دوره زماني 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغير، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفي اهرم بررسي شده است. با استفاده از روشهاي شبيه سازي و با تکيه بر معيار ثبات اهرم، مدل هاي مزبور مورد ارزيابي قرار گرفته اند. نتايج نشان مي دهد مجموعه مدل هايي که قائل به اهرم هستند اما تاکيدي بر يک هدف خاص نداشته و يا تاکيدي اندک بر آن دارند مجموعه اي معتبر براي تبيين رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل هاي اهرم هدف، رفتار اهرم دفتري کل را در مقايسه با ساير سنجه هاي اهرم دقيق تر تببين مي کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *