تحقیقات بازار بورس

بررسي ضريب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات انجام شده طي سي سال گذشته توسط پژوهشگران بر روي ارتباط بين بازدهي و سود سهام، حاکي از اين نکته است که سود و اطلاعات مرتبط باسود، بر بازدهي [ii] سهام تاثيرگذار است.بسياري از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسيون ارتباط بازدهي را به عنوان متغير وابسته با سود به عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار داده اند. نتايج مطالعاتي که بر روي ارتباط بين بازدهي با سود شرکت ها انجام شده است ضريب مشخصي را در بررسي رگرسيون سود غيرمنتظره سالانه به عنوان متغير مستقل و بازدهي غيرعادي [iii] به عنوان متغير وابسته معرفي مي کنند.در اين پژوهش ضمن بررسي و اندازه گيري اثرات سود اعلامي شرکتهاي پربازده و کم بازده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي1385  و 1389 بر بازدهي آنها و بررسي مقايسه اي آنها خواهيم ديد که واکنش بازار در مقابل اخبار خوب (تعديل مثبت سود اعلامي) و بد (تعديل منفي سود اعلامي) واکنشي بيش از انتظار نيست و از طرف ديگر حساسيت بازار به اخبار خوب و بد واکنشي احساسي نيست. نتايج اين پژوهش وجود تفاوت در ضريب واکنش به سود در شرکتهاي پربازده و کم بازده را مورد تاکيد قرارداده و البته رابطه اي معنادار بين اخبار خوب و بد و واکنش بازار را تائيد نمي کند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شرکتهاي کم بازده مي باشد، بدين معنا که بازار در مقابل اخبار بد (تعديلهاي منفي) مربوط به شرکتهاي کم بازده واکنشي بيش از انتظار را نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *