تحقیقات بازار بورس

بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران

بازارهای مالی نقشی حیاتی را در اقتصاد کلان و پایداری کشورها ایفا می کنند. بنابراین با توجه به این نقش در اقتصاد کلان بررسی رفتار مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تمایل به تقلید از اعمال دیگران و شکل گیری رفتار توده واری و میزان تاثیر این رفتار بر ارزش شرکت ها ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت در سطوح شرکت، صنعت و کل جامعه پژوهش است که میتواند به توسعه مباحث مالی رفتاری کمک کند. بدین منظور تورش رفتاری مدیران و سرمایه گذاران از منظر توده واری در سطوح شرکت و صنعت بررسی شد و تاثیر آن بر ارزش شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای شامل 44 شرکت فعال در صنعت محصولات شیمیایی برای سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج تجربی این پژوهش گویای وجود تورش رفتار توده واری مدیران و سرمایه گذاران در سطح صنعت است. نتایج پژوهش نشان داد قیمت های سهام بطور معناداری دارای رفتار توده واری در سطح شرکت می باشد. همچنین تایید گردید تورش رفتار سرمایه گذاران می تواند بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. در نهایت این موضوع مورد تایید قرار گرفت که تورش رفتار مدیران تاثیر معناداری بر ارزش شرکت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *