تحقیقات بازار بورس

بررسی رابطه ی بین رشد فروش شرکت و پایداری سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین رشد فروش شرکت و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور یک مدل آماری مورد مقایسه قرار گرفت. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین رشد فروش شرکت و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد؟ در این راستا اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش، همبستگی از طریق رگرسیون به کار گرفته شد. به طور کلی خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین رشد فروش شرکت و پایداری سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *