تحقیقات بازار بورس

تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر تصمیمات استراتژی شرکتی بر ساختار سرمایه چندین دهه است که توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده است، هرچند که این تصمیمات تاکنون به نتایج پیچیده و غیرقطعی منجر شده است. در حالی که مطالعات پیشین بر تأثیرات موثر یک استراتژی واحد در یک برهه زمانی متمرکز بوده است، این پژوهش سعی دارد که یک تصویر کلی از تأثیر تصمیمات استراتژیک بر ساختار سرمایه ارائه کند. براساس تئوری استراتژی سلسله مراتبی، به سه استراتژی تاثیرگذار یعنی فعالیت خارجی، متنوع سازی و یکپارچه سازی(ادغام)، در سطح شرکت پرداخته می شود. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1398-1392انجام پذیرفت. با غربالگری، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش تعیین شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج شواهدتجربی نشان می دهد که استراتژی های فوق الذکر بر ساختار سرمایه شرکت ها بطور همزمان و مستقل تأثیر می گذارد. یکپارچه سازی و فعالیت خارجی با نسبت بدهی رابطه معکوس دارند، در حالی که متنوع سازی با نسبت بدهی رابطه مستقیم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *