تحقیقات بازار بورس

تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش شناسی پژوهش: نمونه آماری این تحقیق شامل 125 شرکت می باشد که بین سال های 1393 لغایت 1398 موردبررسی قرارگرفته اند. در این تحقیق از متغیر “نسبت سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی ها” به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت بدهی های مالی به کل دارائی ها و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات رابطه معکوس معناداری وجود دارد و بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. اصالت/ارزش افزوده علمی: انتظار می رود که شرکت ها با استفاده از مدیریت مناسب سرمایه در گردش گام هایی برای افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران آن بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *