تحقیقات بازار بورس

تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار بورس ايران

مطالعه حاضر كوششي براي نشان دادن تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار سرمايه ايران مي باشد. بدين منظور داده هاي فصلي متغيرهاي مختلف اقتصادي مثل توليد ناخالص داخلي،‌ حجم پول، تورم و نرخ ارز از سال هاي 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ و انجام آزمون هاي ريشه واحد، تشخيصي و هم تجمعي، مدل هاي خود همبسته با وقفه توزيع شده و تصحيح خطا برآورد شده و تاثيرات متغيرهاي فوق بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسي گرديد.نتايج حاكي از آن است كه ارتباط شاخص قيمت سهام با توليد ناخالص داخلي و سطح عمومي قيمت ها بصورت مستقيم بوده و قيمت سهام، ارتباط معكوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضريب تصحيح خطاي الگو نيز نشان مي دهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده كه بيانگر سرعت تعديل بالا مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *