تحقیقات بازار بورس

تاثیر رشد غیرعادی موجودی ها بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رشد غیرعادی موجودی ها بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها است. این پژوهش، از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی-علی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1392 به کمک تکنیک های داده کاوی بررسی شده است (1224 شرکت-سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه، نشان از آن داشت که رشد غیرعادی موجودی ها، بر بازده موردانتظار سهام، تاثیر معنادار و مستقیمی دارد. در حالی که تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورها از جمله آمریکا، بر عکس نتیجه مورد نظر به دست آمده است؛ بنابراین با بررسی تحقیق انجام شده در ایالات متحده و ایران، دو نتیجه معکوس حاصل شد که در تفسیر تحقیقات فوق می توان به این نکته اشاره کرد که عامل اصلی معکوس بودن دو نتیجه، احتمالا تورم در ایران است که افزایش غیرعادی موجودی با افزایش قیمت آنها همراه می شود؛ در نتیجه، بازده بیشتری حاصل می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *