تحقیقات بازار بورس

تاثیر ریسک های مالی بر کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر ریسک های اعتباری و عدم نقدشوندگی و بازار بر کارایی مالی 102 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1394 است. برای محاسبه ریسک عدم نقدشوندگی از معیار آمیهود[i]، ریسک اعتباری با مدل تاپسیس و برای ریسک بازار از CVaR استفاده شد. برای محاسبه کارایی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار در نظر گرفته شده اند تا ضمن بررسی تاثیر ریسک های مالی بر آنها با مدل رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته GMM، قابلیت توضیح دهندگی هرکدام و تعیین اینکه کدام معیار بهتری برای توضیح کارایی است؛ ارزیابی شود. بنابر نتایج رابطه معناداری بین هر سه ریسک با حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری وجود ندارد؛ درحالیکه، اثر ریسک های مذکور با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار و ارزش افزوده بازار معنادار است که قابلیت توضیح دهندگی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار بیشتر از ارزش افزوده بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *