تحقیقات بازار بورس

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر شوک نقد شوندگی و حباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به صورت داده های سالانه می باشد. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل آماری نتیجه گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تاثیر مثبتی بر پیش بینی شاخص قیمت سهام دارند. با توجه به تاثیر مثبت حباب قیمتی بر شاخص قیمت سهام می توان نتیجه گرفت قیمت پیش بینی شده در زمان حباب قیمتی از قیمت واقعی بیشتر است و این خود موجب شرایط تورمی شدید تر و نابسامانی در بازار مالی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *