تحقیقات بازار بورس

تعیین روش بهینه پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه مدیریت مالی، آن است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند. در راستا، یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران ارایه ی مدل های پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها است. با توجه به مطالعات مختلفی که برای توسعه این دسته از مدل ها انجام گرفته اند، در پژوهش حاضر از ترکیب تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک بر مبنای نسبت های پیش بینی زیمنسکی برای مدل سازی پیش-بینی درماندگی مالی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های سهامی عام حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است که طی دوره زمانی مهر 1392 تا مهر 1394 در بورس فعالیت داشته اند که از میان آنها، 66 شرکت درمانده و 150 شرکت سالم با روش غربال سازی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهند که شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی از قدرت برابر (95 درصد) برخوردارند، با این وجود، خطای پیش بینی در شبکه عصبی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک پایین تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *