تحقیقات بازار بورس

خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک تمایل به تغییرات کوچک دارند که بدان خوشه بندی نوسانات گفته میشود. از طرفی نوسانات بیشتر بازده، تمایل به تشکیل خوشه بیشتری نسبت به نوسانات کوچک دارند که بدان عدم تقارن خوشه بندی نوسانات گفته می شود. نوسانات بازده های دارایی می تواند به طور مستقیم روی قیمت اختیارهای معامله و ریسک سهام و پورتفوی اثر بگذارد. این پژوهش جزو تحقیقات کاربردی وکمی است. جامعه آماری سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد استفاده سری زمانی بازده شاخص کل در بازه زمانی ابتدای سال 1387 تا مرداد سال 1396 می باشد. مقادیر شاخص از نرم افزار ره آورد نوین استخراج و سپس بازده لگاریتمی محاسبه و با نرم افزار ایویوز تحلیل شده اند. براساس رهیافت باکس و جنکینز معادله میانگین ARMA تهیه و با ARCH test وجود خوشه بندی نوسانات تایید شد. مدل TGARCH عدم تقارن در نوسانات و اثر اهرمی را نشان داد. با توجه به آماره آکاییک بهترین مدل خانواده گارچ جهت استخراج نوسانات، ETGARCH معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *