تحقیقات بازار بورس

رفتار توده وار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

رفتار توده وار يا شبيه جمع رفتار کردن، يکي از تورش هاي رفتاري در بين سرمايه گذاران است. در اين تحقيق وجود رفتار توده وار بين سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. توده واري به معناي تبعيت کردن از يکي از شاخص ها، نظير بازده بازار يا بازده يک صنعت خاص تعبير شده و سرمايه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ريسک و بازده شرکت، اقدام به خريد و فروش سهام مي کنند. اين پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتاي توده وار به عنوان معيار تشخيص توده واري استفاده مي کند. محققان براي محاسبه بتاي توده وار، از روش پنجره متحرک با اندازه پنجره هاي 24 ماهه (پيشنهادي هوانگ و سالمون در سال 2006) استفاده کرده اند. در اين پژوهش مقادير توده واري براي هر يک از ماه هاي سال هاي 86-1382 محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج به دست آمده، توده واري معنادار در طي دوره زماني تحقيق مشاهده گرديد. در ادامه، جهت سنجش تطبيق رفتار متغير توده واري، مانايي و هم انباشتگي رفتار بلندمدت آن، در کنار متغيرهاي ويژه بازار سهام، همچنين تورم به عنوان متغير خاص اقتصاد کلان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون هم انباشتگي انگل- گرنجر نشان داد که متغيرهاي مورد نظر با معيار تشخيص توده واري داراي همگرايي هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *