تحقیقات بازار بورس

مدل تصميم گيري سهامداران حقيقي بورس اوراق بهادار

اين پژوهش سعي کرده است ادبيات علمي در خصوص عوامل اثرگذار بر تصميم گيري سرمايه گذاران حقيقي را گسترش دهد و بدين وسيله رهيافتي براي شفاف سازي تصميم گيري ايشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معيارهاي تصميم ساز سهامداران حقيقي که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، مي تواند چارچوبي براي طراحي آتي و شفاف سازي بيشتر فضاي بورس اوراق بهادار باشد. در اين پژوهش پس از بررسي ادبيات موضوع و پيشينه نظري، چارچوب مفهومي اوليه تهيه و با بهره گيري از استراتژي دلفي، نظر خبرگان دريافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوين شد، سپس پرسشنامه مذکور در ميان چهارصد نفر مورد پيمايش قرار گرفت. اطلاعات دريافتي از آزمودني ها با استفاده از تحليل عاملي تاييدي مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتايج تحليل درباره ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصميم گيري سهامداران حقيقي بورس ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *