تحقیقات بازار بورس

اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تحلیل گران مالی بر خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش های سالانه، اثر مهمی بر عملکرد و منابع اصلی اطلاعات برای استفاده کنندگان در امر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران بوده و سهامداران را قادر به نظارت بر مدیریت می کند. بنابراین، افشای اطلاعات از قبیل گزارش های سالانه که پل ارتباطی مهمی بین مدیریت و سهامداران خارج از شرکت به دلیل جداسازی مالکیت از مدیریت محسوب میشود. زیرا سهامداران می توانند از طریق گزارش های سالانه در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی، و جریانهای نقدی اطلاعاتی را کسب نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیل گران مالی بر خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا، نشان میدهد که شرکت ها با تجربه خوانایی گزارش مالی بهتر، هزینه های نمایندگی را کاهش می دهند، و ارتباط منفی بین خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت حسابرسی بالاتر، کیفیت کنترل داخلی یا پوشش تحلیلگران، بیشتر بیان می شود. گزارش های مالی خوانا می توانند در نظارت بر رفتار فرصت طلبانه کارمندان داخلی شرکت کمک کنند و بنابراین هزینه های نمایندگی را کاهش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *