تحقیقات بازار بورس

ارتباط بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

با توجه به اهمیت و جایگاه محافظه کاری حسابداری در بین مفاهیم و اصطلاحات مالی، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور و با استفاده از لین و همکاران (2015) به اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران شرکت ها پرداخته شد و برای ریسک گریزی مدیریت از انحراف معیار بازده روزانه سهام بهره گرفته شد. ضمن اینکه، مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری حسابداری شرکت ها استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی، پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از شروط غربالگری، در نهایت تعداد 144 شرکت و در مجموع 1296 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که رابطه بین بیش اعتمادی و میزان محافظه کاری حسابداری شرکت ها مثبت و معنادار به دست آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *