دوره های آموزشی

استراتژی های تامین مالی شرکت ها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف در این پژوهش، راهبرد های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و بحران اقتصادی طی سال های 1382 تا 1395 بررسی و مقایسه شده است. روش جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تشکیل می دهد. فرضیه ها ازطریق معادله رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تاثیر مثبت و مستقیم بر تامین مالی ازطریق بازار سهام در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش، سودآوری و متوسط اهرم مالی تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی ازطریق بازار سهام دارد. دارایی های مشهود و ریسک بازار، تاثیری بر تامین مالی ازطریق بازار سهام ندارد. به علاوه یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی ازطریق بازار بدهی در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش در دوره بحران تاثیر منفی و معکوسی بر تامین مالی ازطریق بدهی دارد؛ اما این تاثیر در دوره عادی مثبت و مستقیم است. متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تاثیر مثبت و مستقیم بر تامین مالی ازطریق بدهی دارند. دارایی های مشهود تاثیر مثبتی بر تامین مالی ازطریق بدهی در دوره بحران دارد؛ ولی در دوره عادی این رابطه منفی است. براساس مقدار ضرایب، ریسک بازار، تاثیری بر تامین مالی ازطریق بدهی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *