تحقیقات بازار بورس

بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول، با استفاده از آزمون GRS مقایسه می شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر ریسک نکول بر بازده از نتایج رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر ریسک نکول اثر قابل ملاحظه ای بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ ندارد. به عبارت دیگر ریسک نکول عاملی بی اثر در توضیح تغییرات بازده سهام است. نتایج همچنین بیانگر این است که از بین 36 پرتفوی بررسی شده در این پژوهش، در اکثر پرتفوی ها رابطه بین ریسک نکول و بازده پرتفوی مستقیم بوده است، اما فقط در 8 پرتفوی این رابطه مثبت، معنی دار نیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *