تحقیقات بازار بورس

بررسی تاثیر چرخه های تجاری و تکانه های فناوری سرمایه ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف یکی از معیارهای اساسی تصمیم گیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر بازده سهام ضروری است. تکانه های فناوری سرمایه ای و چرخه های تجاری از عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر چرخه های تجاری و تکانه های فناوری سرمایه ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه آماری بررسی شده، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. داده ها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج براساس نتایج این پژوهش چرخه های تجاری، تکانه های فناوری سرمایه ای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند. .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *