تحقیقات بازار بورس

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی با رشد قیمت سهام و عملکرد مالی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

حسابرسی داخلی با توجه به اینکه به صورت مستمر در جریان فعالیتهای بانکها قرار میگیرد، میتواند هم به حسابرس مستقل در ارایه گزارش قابل اتکاتر کمک کند و هم بر فعالیت های بانک اثرگذار بوده و درجهت استفاده بهینه از منابع سازمان گام برداشته لذا موجب بهبود عملکرد بانکها میگردد. در اینصورت سرمایه گذاران خواهان سرمایه گذاری بیشتر در سهام بانک شده و موجب بهبود ارزش سهام بانک می شود. جامعه آماری این پژوهش تمامی بانکهای عضو بورس تهران و نمونه آماری شامل 16 بانک که تمامی اطلاعات لازم پژوهش را در طی سه سال 1394، 1395 و 1396 ارایه داده اند، است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت حسابرسی داخلی با رشد قیمت سهام و عملکرد بانکها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه معنادار بین دوره تصدی، کارکنان دارای مهارت آی تی، کارکنان با تجربه بالا و بی طرفی حسابرسان با قیمت سهام و عملکرد بانکها بوده و اینکه شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین میزان ساعات آموزش کارکنان حسابرسی و ویژگیهای مدیریت و رهبری با رشد قیمت سهام بانکها استنباط نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *