دوره های آموزشی

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال-شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از اثر منفی و معنادار مالیات بر ارزش افزوده بر سطح سرمایه گذاری شرکت است. همچنین، نتایج پژوهش نشان دادند که مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه گذاری اثر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مشخص شد که مالیات بر ارزش افزوده بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری اثر منفی و معناداری داشته و کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهد. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در دستیابی به یک سرمایه گذاری بیهنه و کارآمد برای شرکت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *