اخبار عمومی / گوناگون

کتاب های تحقیقات بازاریابی کمی و کیفی سال 2019 تا 2022

ردیف نام کتاب نویسنده سال چاپ
1 Qualitative Marketing Research Dominika Maison Copyright Year 2019
2 Qualitative Research in Marketing and Management Chris Hackley Copyright Year 2020
3 Mixed-Methods Research in Wellbeing and Health Rachel Locke،Amanda Lees 2022
4 Marketing Research Methods AUTHORS: 2019
Mercedes Esteban-Bravo, Universidad Carlos III de Madrid
Jose M. Vidal-Sanz, Universidad Carlos III de Madrid
5 Qualitative Marketing Research: Understanding How Behavioral Complexities Drive Marketing Strategies Rajagopal 2019
6 Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices  2019 Edition Krittinee Nuttavuthisit 2019

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *