تحقیقات بازار بورس

بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعات حسابداری و اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال1389 الی 1394

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعات حسابداری و اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1394 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک های اطلاعاتی«تدبیر پرداز» و «ره آورد نوین» استخراج شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی، براساس ماهیت داده ها، ازنوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان می دهد گزارش حسابرسی مقبول بر بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد گزارش حسابرسی مشروط بر بازده سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. نتیجه آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد محتوای اطلاعات حسابداری بر بازده سهام تاثیرمنفی و معنی داری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *