اخبار عمومی / گوناگون, دوره های آموزشی

پارادایم رفتار مصرف کننده در 2022

به مجموعه ای از باورها که درک ما را از جهان هدایت می کند پارادایم گفته می شود .

هماند سایر علوم،علم رفتار مصرف کننده تحت تاثیر یک پارادایم قرار دارد .

تحقیقات نشان داده است که رفتار مصرف کننده در حال انتقال پارادایم است و پارادایم دیگری در حال تسلط بر پارادایم فعلی است .

در حال حاضر پارادایم رفتار مصرف کننده ،پارادایم مدرن positivism (اثبات گرایی )حاکم است .

پارادایم مدرن positivism (اثبات گرایی ):

از اواخر قرن 16 بر علم و هنر غرب حکمفرما می گردد .

بر وحدت رویه تاکید داشتند .بر این باور است که یک حقیقت عینی و واحد وجود دارد که علم می تواند آن را کشف کند .

این پارادایم ما را تشویق می کند که از فناوری ها استفاده کنیم ، حقیقت مفاهیم را شناسایی کنیم و جهان را منظم و منطقی در نظر بگیریم .

پارادایم مدرن بر عینی بودن علم تاکید دارد و مصرف کننده را یک تصمیم گیرنده منطقی فرض می کند.

پاردایم تفسیر گرایی  (پست مدرن ):

این پارادایم ،فرضیات پارادایم اثبات گرایی positivism را زیر سوال می برد .

پاردایم تفسیر گرایی ، معتقدند که جامعه بیش از حد به علم و فناوری تاکید دارد.

طرفداران پاردایم تفسیر گرایی : معتقدند که دیدگاه منظم و منطقی از رفتار مصرف کننده ،جهان اجتماعی و پیچیده ای که ما در آن زندگی می کنیم نادیده می گیرد .

پارادایم تفسیری بر تجربیات نمادین و ذهنی تاکید دارد و بر این بائر است که مفهوم در ذهن فرد قراردارد .بدین معنا که هر کدام از ما براساس تجربیات فرهنگی مشترک و منحصر بفرد خود ،مفهوم مورد نظر خود را می سازیم .

طرفداران پارادایم تفسیرگرایی بر ماهیت ذهنی رفتار مصرف کننده تاکید دارد و بر این ایده استوار است که هر رفتاری را می توان از دیذگاههای مختلف تفسیر کرد و نمی توان آن را با یک توضیح منحصر بفرد تبیین کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *